Dorbe Herberts

1894 – 1983

skolotājs un rakstnieks

DORBE Herberts (1894.15.III Zlēku pag. Zušos - 1983.25.VIII Ventspilī, apbed. Ventspils Meža kapos) - rakstnieks.

Dz. zemnieka ģim. Beidzis Ventspils pils. skolu (1912). Bijis praktikants Užavas pagastsk., pag. rakstveža palīgs Puzē (1913-15).

Pirmā lit. publikācija - dzejolis "Arājs" laikr. "Jaunā Avīze" 1912.1./14.II. Bijis ierēdnis Veļikije Luku dzelzceļa stacijā un citur Krievijā (1915-20). 1920 atgriezies Ventspilī, 1922 ieguvis skolotāja tiesības. Latv. val. un dziedāšanas skolotājs Vārves, tad Ventspils 2. un 4. psk. (1921-40). 1940-41 korektors Ventspils tipogrāfijā, pēc tam grāmatvedis uzņēmumā "Ventspils amatnieks" (1941-49), skolotājs Ventspils 4. septiņg. sk. (1950-56). RS b. (1956).

Rakstījis dzejoļus, prozu, lugas, tulkojis, bijis skolu grām. autors, sast. antoloģijas. Izd. dzejoļu krāj. "Pasaules gājējs" (1924), "Splīns" (1925), "Gadu gaismā" (izlase, 1964), "Liriski disputi" (1969), "Ceļavīra vēlējums" (1977), "Līdumnieks no Zlēkām" (1979) u.c. Dzejā pārdomas un atziņas, dzīves vērojumu vairāk nekā lir. izjūtu. Sar. krāj. bērniem "Izas dziesmiņas" (1929), "Sirsniņa" (1933), "Dzejoļi bērniem" (izlase, 1956), "Leļļu brauciens" (1958), "Es un mani draudziņi" (1969), "Aina ar brālīti meklē cālīti" (1973), "Vīrs un vārds" (1974) u.c. Tēlainie, ritmiskie, šķelmīgi asprātīgie D. dzejoļi bērniem ieguvuši nozīmīgu vietu latv. literatūrā. Romānos "Viņus gaidīja dzīve" (1966), "Vaicāju jaunībai" (1970, vēlāk diloģija "Pagātnes vējos", 1973), "Tikai labu" (1972) stāstīts par jaunatni 20. gs. sākumā Ventspilī. D. prozas grām. "Bērnība, es sveicu tevi" (1968), "Savu bēniņu direktors" (1984) u.c. autobiogr. ievirze. Bagāts dok. un kultūrvēst. materiāls ietverts D. prozā par Ventspils novadu 19. gs. Darbā "Pie Ventas grīvas" (1973) parādīts kartupeļu dumpis Ventspilī 1891, lībiešu nemieri 19. gs. 60. gados - grām. "Brāļi, piecelieties" (1978), "Uguns logā" (1976) - biogr. romāns par Ernestu Dinsbergu.
Sar. lugas "Laimona nelaime" (1927), "Leiputrija", "Gudram gudra nelaime" (abas 1929) u.c.; dramatizējis R. Blaumaņa pasaku "Velniņi". Pirmais latv. val. tulkojis A. Puškina rom. "Jevgeņijs Oņegins" (1928). - Ps.: H. Biruts.

Ventspilī iekārtots D. memoriālais muzejs "Senču putekļi".
L. Saulītis B. [Ievads] // Dorbe H. Gadu gaismā. R., 1964; Mauriņa M. Vārds, sacīts draudzīgi - no visas sirds // Lit. un Māksla, 1969, 15.II; Ādmīdiņš R. Herberts Dorbe - prozaiķis // Dorbe H. Pagātnes vējos. R., 1973; t.p. Herberta Dorbes lirika // Karogs, 1974, 2; Dorbe H. Rakstītas dienas. R., 1980; Kiršentāle I. "Sasaucas paaudžu balsis" // Karogs, 1980, 3.
I. Kiršentāle

Personas fakti:
 • Dzimums
  • vīrietis vīrietis
 • Tautība
  • latvietis latvietis
 • Vārda formas
  • pseidonīms pseidonīms H.Biruts
 • Izglītība
  • mācījies beidzis Ventspils pilsētas skolu–1912, Ventspils, Latvija
  • citi izglītības veidi ieguvis skolotāja tiesības, 1922, Latvija
 • Svešvalodas (prasmes, tulkošana)
  • krievu valoda pirmais tulko no krievu valodas A.Puškina romānu "Jevgeņijs Oņegins", 1928, Latvija
 • Nodarbošanās
  • ierēdnis pagasta rakstveža palīgs Puzē, 1913–1915, Puze, Latvija
  • ierēdnis ierēdnis Veļikije Luku dzelzceļa stacijā un citur Krievijā, 1915–1920, Veļikije Luki, Krievija
  • ierēdnis grāmatvedis uzņēmumā "Ventspils amatnieks", 1941–1949, Ventspils, Latvija
  • pedagogs praktikants Užavas pagastskolā, Užava, Latvija
  • pedagogs latviešu valodas un dziedāšanas skolotājs Vārves pamatskolā, Vārve, Latvija
  • pedagogs latviešu valodas un dziedāšanas skolotājs Ventspils 2. un 4. pamatskolā, 1921–1940, Ventspils, Latvija
  • pedagogs viens no pirmajiem skolotājiem Ventspilī, Pļavu ielā atvērtajā Ventspils 1. pamatskolā (Māliņa I. Ventspils 1. pamatskolai - 75 gadi
   Izglītība un Kultūra, 1998, 19.XI.) , 15.10.1923, Ventspils, Latvija
  • pedagogs skolotājs Ventspils 4. septiņgadīgajā skolā, 1950–1956, Ventspils, Latvija
  • citas nodarbošanās korektors Ventspils tipogrāfijā, 1940–1941, Ventspils, Latvija
 • Līdzdalība radošajās organizācijās
  • Rakstnieku savienības biedrs RS biedrs, 1956, Latvija
 • Dzīves vietas un to maiņa
  • atgriezies Latvijā atgriezies Ventspilī, 1920, Ventspils, Latvija
 • Dzimis, miris, apbedīts,. miršanas vecums
  • dzimis dzimis Zlēku pagasta Zūšos zemnieka ģimenē (LRB esot kļūda - dzimis ne martā, bet februārī! (Bērsone G. Dorbem - 100
   Labrīt, 1994, 15.II).) , 15.02.1894, Zlēku pagasts, Latvija
  • miris miris Ventspilī–25.08.1983, Ventspils, Latvija
  • miršanas vecums miršanas vecums - 89 gadi
  • apbedīts apbedīts Ventspils Meža kapos–1983, Ventspils, Latvija
 • Citi dzīves fakti
  • dzīves fakti memoriālais muzejs "Senču putekļi" Ventspilī (Muzejs sācies ar paša D. interesi par nacionālās kultūras liecībām savā apkārtnē un to vākšanu savās mājās. Muzeja vadītāja Inses Aide.) , 1989, Ventspils, Latvija

Par personu:
 • B. Saulītis /Ievads/ / Publicēts H. Dorbes izlasē "Gadu gaismā". / Latvija, Rīga 1964
 • M. Mauriņa Vārds, sacīts draudzīgi - no visas sirds / Publicēts laikrakstā "Literatūra un Māksla". / Latvija 1969-02-15
 • R. Ādmīdiņš Herberts Dorbe - prozaiķis / Publicēts H. Dorbes diloģijas "Pagātnes vējos" izdevumā. / Latvija, Rīga 1973
 • R. Ādmīdiņš Herberta Dorbes lirika / Publicēts žurnālā "Karogs", 2. nr. / Latvija 1974
 • I. Kiršentāle "Sasaucas paaudžu balsis" / Publicēts žurnālā "Karogs", 3. nr. / Latvija 1980

Darbi: